Lejebetingelser

Lejebetingelser.:

Lejemålets varighed og beregning.:

For alt materiel, der udlejes, regnes lejemålet fra og med den dag, det lejede afgår fra vort lager, til og med den dag det tilbageleveres til os.

Materiellet tilbageleveres inden kl. 7.30.:

Opsigelse kan kun ske med mindst 1 dags varsel. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ikke. Den daglige leje er beregnet på en arbejdsdag af 8 timer. For yderligere afbenyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndt 8 timer. Lejen er baseret på en 5-dags uge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen, dog betales leje for lørdag, søn- og helligdage når der arbejdes. Stilstandsdekort ydes kun ved arbejdsstandsninger, såsom strejker og lockout.

Det lejedes levering og transport.:

Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Evt. reklamation skal ske senest dagen efter modtagelsen og kan ikke senere tages til følge. Transportudgifter betales af lejeren.

Driftsudgifter.:

Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Af smøreolie må kun benyttes den af FlexMan opgivne type og kvalitet.

Der må IKKE påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på det lejede materiel.:

Vedligeholdelse og aflevering.:

Det lejede tilbageleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vort lager finder eftersyn sted og evt. reparationer og rengøring debiteres lejeren. Evt. skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende betales af lejeren. Lejeren må ikk foretage eller lade andre foretage reparationer eller ændringer uden vort samtykke.

Risiko og ansvar.:

Fra udlevering til aflevering bærer lejeren enhver risiko for skader på det lejede materiel og overfor tredjemand, herunder skade forvoldt af lejer eller tredjemand ved hændelig eller uagtsomt forhold. Bortkommet og ødelagt materiel erstattes af lejer til gældende dagspris. Lejeren bærer endvidere ansvaret for driftstab, avance tab eller lignende direkte tab, opstået i forbindelse med det lejede. Udlejeren er kun ansvarlig for den skade, det udlejede forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af udlejeren eller hans folk. Udlejeren hæfter dog aldrig for driftstab, tids tab, avance tab eller andet indirekte tab. Lejeren er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring, dækkende ansvaret for de skader på tredjemandsperson eller ting, som forvoldes under brugen af det lejede. I det omfang udlejeren måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som lejeren måtte gøre af det lejede, er lejeren pligtig til holde udlejeren skadesløs for det ansvar, som denne måtte blive pålagt. Lejeren er ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet og andre myndigheder samt evt. kabel- og lednings ejere. Udlejning til tredjemand må ikke finde sted. 

Forsikring.:

Det påhviler lejeren at sørge for, at materiellet er forsikret under hele perioden. Denne forsikring skal tegnes hos FlexMan medmindre tilsvarende forsikring kan dokumenteres. Præmien andrager 5 % af bruttolejen og specificeres særskilt på vore fakturaer.

Miljøbidrag.:

Andrager 0,70 % af bruttolejen og specificeres særskilt på vore fakturaer

Selvrisiko.:

Lejer hæfter for selvrisiko ved skader på udlejeres materiel med følgende beløb beregnet ud fra reparationsudgiften og det respektive materiels nyværdi:

Selvrisikogruppe                     Maskinværdi                                Selvrisiko

           A                                   0 - 20.000 kr.                                  5.000 kr.

           B                           20.001 - 60.000 kr.                                10.000 kr.      

           C                         60.001 - 100.000 kr.                                12.000 kr.

           D                       100.001 - 200.000 kr.                                16.000 kr.

           E                        200.001 - 350.000 kr.                               20.000 kr.

           F                        350.001 - 500.000 kr.                               25.000 kr.

           G                       500.001 - og derover                               30.000 kr.

Forsikringsbetingelser.:

Der gøres opmærksom på, i tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader eller lignende, hæfter lejer for omkostninger til reparation eller køb af nyt materiel, hvis ikke den af politiet udleverede kvittering er afleveret til FlexMan, senest 14 dage efter anmeldelsen.

Fakturering.:

Fakturering sker ved hvert månedsskifte, samt ved lejemålets afslutning. På faktura specificeres betalingsbetingelser, forbrug, rengøring m.v., samt forsikring, miljøbidrag og moms.

Betaling.:    Priserne er ekskl. moms.

Såfremt andet ikke er aftalt, skal betaling ske netto kontant. Betaling senere berettiger FlexMan til at kræve morarenter fra forfaldsdags begyndelse til betaling finder sted, med 2% pr. påbegyndt måned. Ved overskridelse af fristen og ved misligholdelse har FlexMan ret til uden yderligere varsel at afhente det udlejede materiel for lejers regning. Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel og i tilfælde af misligholdelse at sætte sig i besiddelse af dette om fornødent ved fogedens hjælp.

Der tages forbehold for trykfejl og uforudsete prisændringer.

 

 

 

  Tilbage